English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava
Narava

Glavne naloge na področju ohranjanja narave

Glavne naloge na področju ohranjanja narave so dosledno in učinkovito izvajanje zakonodaje in upravnih postopkov ter drugih s tem povezanih strokovnih nalog, na podlagi zakonskih pooblastilih iz Zakona o ohranjanju narave in drugih zakonov.

Upravni postopki

Med upravnimi postopki je največ postopkov v primeru izdajanja naravovarstvenih pogojev in soglasij za gradnjo objektov in presoja sprejemljivost teh objektov kot posegov v naravo na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Pomemben obseg dela predstavljajo tudi upravni postopki in izdajanje ostalih dovoljenj na področju varsta živalskih in rastlinskih vrst (npr: dovoljenja za poseg v populacijo prosto živečih zavarovanih vrst živali in za njihovo zadrževanje v ujetništvu, dovoljenje za izjemen odvzem iz narave, vzrejo, prepariranje, raziskovanje ter poseg v naravni razvoj živali, dovoljenje za odvzem iz narave in zbiranje zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrst, dovoljenje za naselitev, doselitev tujerodnih vrst in za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, dovoljenje za gojitev živali ali umetno razmnoževanje rastlin, dovoljenje za nabiranje gob, itd.) ter trgovine z živalskimi in rastlinskimi vrstami, skladno s konvencijo CITES (dovoljenje za izvoz, ponovni izvoz, uvoz ali tranzit živalskih in rastlinskih vrst).

Po pooblastilu ministra za okolje in prostor izdajamo tudi soglasja k dovoljenjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdanim na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in Zakona o sladkovodnem ribištvu ter dovoljenja in soglasja na področju varstva jam skladno z Zakonom o varstvu podzemnih jam in Uredbo o pogojih snemanja v parku Škocjanske jame.

Na zavarovanih območjih izvajamo postopke uveljavljanja predkupne pravice in izdaje dovoljenj v zvezi z omejitvijo pravnega prometa z državno lastnino.

Druge strokovne naloge

Za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst so oškodovanci upravičeni do odškodnine, ki jo izplačujemo za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst na podlagi sklenjenih sporazumov. S tem v zvezi pripravljamo tudi vsakoletni javni razpis za izvajanje ukrepov za preprečitev nadaljne škode (sofinanciranje nakupa elektroograj in pašnih aparatov) ter drugih možnih načinov varovanja premoženja. Skrbimo za delovanje zatočišča za živali prosto živečih vrst. Sodelujemo pri nastajanju predpisov s področja varstva narave, kot strokovnjaki pa tudi v različnih projektih Ministrstva za okolje in prostor, na primer LIFE, Natura 2000. V okviru mednarodnega sodelovanja izvajamo tudi naloge povezane z izvajanjem predpisov EU ter mednarodnih konvencij in sporazumov. Redno spremljamo gradiva, oblikujemo stališča do gradiv, poročamo in sodelujemo v strokovnih delovnih telesih in odborih Evropske komisije.

Vodenje uradnih evidenc

Agencija RS za okolje vodi uradne evidence na področju ohranjanja narave in sicer: območja Natura 2000, ekološko pomembna območja, register zavarovanih območij, register naravnih vrednot in register jam naravnih vrednot, register vrst (seznam ogroženih in zavarovanih vrst), register označenih živali, evidenca o pooblaščenih osebah za označevanje živali in pooblaščene dobavitelje oznak, evidenca o registriranih raziskovalcih in raziskovalnih organizacijah in o tržnih pridelovalcih rastlin, evidenca presoj tveganja za naravo in vodenje seznama izdanih pooblastil.

Poročanje

V okviru poročanja je osnovna naloga priprava poročila o stanju okoja, ki se nanaša na področje ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. S tem v zvezi pripravljamo tudi kazalce. Evropski komisiji in sekretariatu konvencije CITES poročamo o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami ter o ukrepih za uresničevanje določb konvencije, Evropski okoljski agenciji o stanju na področju ohranjanja narave, skladno z Habitatno direktivo poročamo o posegih v populacije evropsko zavarovanih vrst, ter pripravljamo še vrsto drugih poročil in analiz, skladno z zahtevami zakonodaje, mednarodnih pogodb ter drugih naročnikov.

Izobraževanje in informiranje javnosti

Pri našem delu sodelujemo z državnimi organi in raziskovalnimi organizacijami doma in v tujini. Organiziramo in vodimo usposabljanje nadzornih organov (carina, policija in inšpekcije) ter sodelujemo pri pripravi predpisov. Javnost in interesne skupine obveščamo in informiramo o našem delu s pripravo ustreznih sporočil za javnost, analiz in poročil, ki jih objavljamo na spletnih straneh ter s pripravo drugih ustreznih informativnih gradiv (tematske zloženke, plakati in publikacije).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO