English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > vprašanja in odgovori
Narava

Narava - vprašanja in odgovori

Kdaj mora lastnik posredovati ponudbo za prodajo nepremičnine?

PREDKUPNA PRAVICA DO NEPREMIČNIN

Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list, 96/04) v 84. členu določa predkupno pravico, ki velja ne glede na predkupne pravice na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih, ki jih urejajo drugi zakoni.
To pomeni, da mora lastnik v primeru prodaje nepremičnine na zavarovanem območju o tem obvestiti predkupnega upravičenca tako, da mu posreduje ponudbo za prodajo nepremičnine.

Kdo je predkupni upravičenec?

PREDKUPNA PRAVICA DO NEPREMIČNIN

Predkupni upravičenec je lahko država ali lokalna skupnost. Odvisno je od tega, ali je akt o zavarovanju sprejela država ali lokalna skupnost.
Izjema so občinski akti o razglasitvi naravnih znamenitosti, ki štejejo za akte o zavarovanju naravnih vrednot državnega pomena; v tem primeru je predkupni upravičenec na navedenih območjih država - ne glede na to - da je akte o zavarovanju sprejela lokalna skupnost. Skladno s predpisi, ki urejajo državno upravo, predkupno pravico države uveljavlja Agencija RS za okolje.

Kdo so upravljavci zavarovanih območij?

PREDKUPNA PRAVICA DO NEPREMIČNIN


Če ima zavarovano območju upravljavca, ga mora lastnik zemljišča o ponudbi za prodajo obvestiti enako kot predkupnega upravičenca.

Naslovi upravljavcev so:
- Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda
- Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
- Regijski park Škocjanske jame, Škocjan 2, 6215 Divača
- Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad
- Naravni rezervat Škocjanski zatok, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
(DOPPS), Tržaška 2, 1000 Ljubljana,
- Krajinski park Sečoveljske soline, Seča 115, 6320 Portorož
- Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, 8341 Adlešiči

Ponudba – obrazec za prodajo nepremičnin na zavarovanih območjih

PREDKUPNA PRAVICA DO NEPREMIČNINAgencija RS za okolje je pripravila ustrezen obrazec, ki je strankam dostopen na spletni strani Agencije RS za okolje (Agencija, narava, obrazci).
Ponudniki naj obrazec skrbno izpolnijo in mu priložijo kopijo katastrskega načrta; če pa razpolagajo z lokacijsko informacijo, naj priložijo tudi to.
Če prodajana nepremičnina leži na zavarovanem območju, je potrebno kopijo ponudbe poslati tudi upravljavcu (glej naslove zgoraj), to pa označite tudi na obrazcu "V vednost".

Rok za odgovor o uveljavljanju predkupne pravice

PREDKUPNA PRAVICA DO NEPREMIČNINNa popolno vlogo ponudbe bo organ odgovoril v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v zakonsko določenem roku - 60 dni.
V primeru, da organ ne bo uveljavljal predkupne pravice, bo to sporočil s posebno izjavo na hrbtni strani obrazca (zato nanjo ne kopirajte ničesar). V primeru uveljavljanja predkupne pravice pa bo stranka prejela izjavo o uveljavljanju predkupne pravice.

Kdaj je treba zaprositi za izdajo naravovarstvenega soglasja?

NARAVOVARSTVENI POGOJI in SOGLASJAZa naravovarstveno soglasje moramo zaprositi v primeru, da se bodo predvidena dela oz. poseg v naravo izvajal na varovanih območjih: posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih - Natura 2000, zavarovanih območjih in območjih naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena v skladu s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14).

V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno soglasje ni potrebno.

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.

Kdaj je vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev oziroma naravovarstvenega soglasja popolna?

NARAVOVARSTVENI POGOJI in SOGLASJA


Vlogi mora biti priložen idejni načrt oz. idejna zasnova načrtovanega posega skladno z določili Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04 in 54/05) ter pooblastilo naročnika, da ga lahko zastopate v postopku pridobivanja naravovarstvenih pogojev. Za hitrejše in učinkovitejše reševanje je priporočljivo, da so k vlogi priloženi še podatki o prostorskih predpisih za obravnavano območje.
V vlogi je potrebno navesti, da se prosi za naravovarstveno soglasje.

V kolikšnem času mora Agencija RS za okolje soglasje izdati?

NARAVOVARSTVENI POGOJI in SOGLASJA


Ministrstvo mora izdati ali zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja najpozneje v 15 dneh po prejemu popolne zahteve oziroma v 8 dneh po prejemu strokovnega mnenja pristojne organizacije za ohranjanje narave v primeru, da je poseg predviden na varovanih območjih.

Ministrstvo mora določiti naravovarstvene pogoje najpozneje v 15 dneh po prejemu zahteve, če se projektira enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma v 30 dneh po prejemu zahteve, če se projektira zahtevni objekt.

Ministrstvo izda naravovarstveno soglasje v obliki klavzule na naravovarstvenih pogojih, ki jih je določil, ko prejme zahtevo investitorja oziroma projektanta. Zahtevi za izdajo naravovarstvenega soglasja mora biti priložen tisti načrt oziroma del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na katerega so se nanašali naravovarstveni pogoji.

Na kakšen način je možno dostopati do atlasa okolja?

VODENJE URADNIH EVIDENC s področja ohranjanja naraveAtlas okolja je dostopen na spletni strani Agencije RS za okolje: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, podatkovni sloji s področja ohranjanja narave se nahajajo v mapi Narava. Omogočeno je iskanje po naslovu, koordinatah in parcelni številki.

Kje je mogoče dobiti podatke o območjih Natura 2000 in drugih naravovarstveno pomembnih območjih?

VODENJE URADNIH EVIDENC s področja ohranjanja naravePodatke o območjih Natura 2000, ekološko pomembnih območjih, naravnih vrednotah in zavarovanih območjih (ki jih je razglasila država v skladu s posameznimi predpisi o zavarovanju) v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ( (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) v sklopu uradnih evidenc vodi Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave.

Stranka lahko digitalne vektorske podatke v formatu shp ali gml dobi na spletni strani Agencije RS za okolje http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx. Za pregled vsebine je potreben računalniški program, ki omogoča odpiranje datotek v navedenih formatih (ArcGIS, AutoCAD, MapInfo, odprtokodni GIS programi...).

Kako je mogoče pridobiti standardne obrazce za območja Natura 2000?

VODENJE URADNIH EVIDENC s področja ohranjanja narave

Standardne obrazce lahko dobite na spletni strani Natura 2000 Network Viewer http://natura2000.eea.europa.eu/#.

Kdaj ste upravičeni do odškodnine za škodo na premoženju?

ODŠKODNINA za škode na premoženju, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih živalskih vrst


Do odškodnine ste upravičeni, kadar vam škodo na premoženju povzročijo živali zavarovanih vrst, če ste varovali svoje premoženje in ravnali kot dober gospodar.

Kako ravnati v primeru nastanka škode?

ODŠKODNINA za škode na premoženju, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih živalskih vrst


Škodo morate prijaviti takoj ali najkasneje v roku treh dni, ko jo opazite pri območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Pooblaščena oseba zavoda si škodni dogodek ogleda in se z vami sporazumno dogovori o višini odškodnine. Pri tem vam lahko pomagajo tudi strokovnjaki kmetijsko svetovalne službe, različni strokovni izvedenci, lovci in drugi.

Kaj je CITES?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami


CITES je okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki je stopila v veljavo leta 1975, k njej pa je do danes pristopilo že 182 držav. Glavni cilj tega mednarodnega sporazuma je zaščititi naravne populacije rastlin in živali pred neomejenim izkoriščanjem in preprečiti mednarodno trgovino z vrstami, za katere obstaja dejanska nevarnost izumrtja. Vsaka država pogodbenica konvencije CITES mora zagotoviti ustrezen nadzor ali celo omejevanje mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami živali in rastlin, pa tudi s tistimi, ki bi jih nenadzorovana trgovina lahko ogrozila.

Kako deluje konvencija CITES?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstamiKonvencija CITES ureja mednarodno trgovino, to je izvoz, uvoz in ponovni izvoz, z osebki prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na osnovi dovoljenj in potrdil, ki se izdajo, če so izpolnjeni predpisani pogoji. S pojmom osebek je opredeljena vsaka živa ali mrtva žival ali rastlina ter vsak njen del ali izdelek iz nje. Pošiljka takih osebkov mora biti pri katerem koli uvozu oziroma izvozu iz države pogodbenice opremljena s posebnim CITES dokumentom, ki mora vsebovati vse potrebne podatke, ki jih zahteva konvencija.

Koliko vrst živali in rastlin je zavarovanih s konvencijo CITES?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Trenutno je na seznamih konvencije CITES navedeno približno 25.000 rastlinskih in 5.000 živalskih vrst, za katere je potreben nadzor nad mednarodno trgovino z njimi. Vrste so po stopnji ogroženosti uvrščene v tri dodatke. Tako vključuje Dodatek I konvencije CITES okrog 900 vrst, ki jim grozi izumrtje in jih ali bi jih trgovina lahko ogrožala. Trgovina z osebki teh vrst je urejena s posebno strogim režimom in je dovoljena le izjemoma. Trgovanje v komercialne namene z osebki, odvzetimi iz narave, je popolnoma prepovedano. Večina vrst je navedena na Dodatku II, ki trenutno niso ogrožene, vendar bi v primeru nenadzorovane mednarodne trgovine to lahko postale. Trgovina z osebki, odvzetimi iz narave, ter gojenimi ali umetno razmnoženimi je sicer dovoljena, vendar strogo nadzorovana. Na Dodatek II so uvrščene tudi vrste, za katere se zahteva nadzor zaradi njihove podobnosti z osebki vrst, ki so uvrščene na sezname konvencije CITES. Dodatek III vključuje vrste, katerih uvrstitev lahko predlaga katera koli država pogodbenica, ki meni, da je za učinkovito varstvo zadevne vrste potrebno sodelovanje vseh držav pogodbenic.

Kakšna je vloga Agencije Republike Slovenije za okolje pri izvajanju konvencije CITES?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Konvencija CITES je v Sloveniji stopila v veljavo 23. aprila 2000, vsaka država pogodbenica pa je dolžna imenovati upravni in strokovni organ za njeno izvajanje. Ministrstvo za okolje in prostor in Agencija Republike Slovenije za okolje opravljata naloge upravnega organa konvencije CITES v Sloveniji, za izvajanje nalog strokovnega organa pa je v skladu z veljavno zakonodajo pristojen Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Kako je izvajanje konvencije CITES urejeno v državah Evropske skupnosti?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami


Po vstopu v Evropsko skupnost je za našo državo postala neposredno obvezujoča evropska zakonodaja, ki ureja komercialna ravnanja z živalmi in rastlinami zavarovanih vrst. Omenjena zakonodaja je v marsičem strožja od določb same konvencije CITES, saj vključuje številne resolucije in sklepe, ki so jih države pogodbenice konvencije CITES sprejele na rednih zasedanjih Konferenc pogodbenic. Izvajanje konvencije CITES v Evropski uniji je urejeno z Uredbo Sveta št. 338/97/ES z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (Uredba Sveta (ES) 338/97) ter na njeni podlagi sprejetimi uredbami Evropske komisije.

Kje lahko pridobim podrobnejše informacije o KONVENCIJI CITES?

CITES – mednarodna trgovina z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Podrobnejše informacije o konvenciji CITES lahko pridobite na elektronskem naslovu cites.arso@gov.si.

Kako ukrepati, če se v bližini naselja dalj časa zadržuje rjavi medved?

VARSTVO ŽIVALSKIH VRST

Rjavi medved je zavarovana živalska vrsta na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. To pomeni, da je medveda prepovedano poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati. Kadar pa medved ogroža zdravje in varnost ljudi ter povzroča resno škodo na posevkih in živini ter drugem premoženju, je potrebno o prisotnosti takšnega medveda obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pooblaščenci Zavoda na podlagi terenskega ogleda pripravijo strokovno mnenje o potrebnih ukrepih za rešitev nastale situacije. Na podlagi strokovnega mnenja nato Agencija Republike Slovenije za okolje izda odločbo s katero dovoli bodisi premestitev medveda na manj naseljeno območje ali pa odvzem iz narave z odstrelom.

Na sprehodu ste našli poškodovanega ptiča? Kaj lahko naredite?

VARSTVO ŽIVALSKIH VRST


Ob najdbi osebka prosto živečih vrst živali (npr.: vrabec, kanja, jež), ki je bolan ali ranjen ali če gre za zapuščenega mladiča, ki sam še ni sposoben preživeti v naravi se lahko obvesti zatočišče za živali prosto živečih vrst. Trenutno v Sloveniji opravlja naloge zatočišča Golob d.o.o., Glavni trg 7, 2366 Muta. Informacije o zatočišču in pristojne osebe za sprejem živali dobite na telefonski številki 041-518-939 ali 02-876-12-85. Ob najdbi osebka prosto živečih vrst živali, ki je v skladu z zakonom o divjadi in lovstvu divjad (npr.: srna, siva vrana), je treba obvestiti upravljavca lovišča na območju katerega smo osebek našli.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO