English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji
RSS

3. april 2020

Majhna vodnatost rek v prvem četrtletju letošnjega leta

V prvih treh mesecih letošnjega leta so bile reke v celoti okoli 30 odstotkov manj vodnate kot običajno. Porazdeljenost vodnatosti je prostorsko dokaj raznolika. Reke so bile bolj vodnate na zahodu, manj pa na vzhodu, kjer so bile posamezne reke (Sotla, Krka, Dravinja) le pol toliko vodnate kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju.

Vodnatost je bila majhna predvsem januarja in februarja, nato pa so reke v začetku marca na zahodu narasle in celotna vodnatost se je, kljub kasnejšemu ponovnemu upadanju rek v marcu, povečala. Januar in februar sta si bila sicer hidrološko dokaj podobna, kar izkazujejo tudi značilni pretoki v tem obdobju. Porast rek v začetku marca in kasnejše ponovno upadanje rek se kažejo v spremenjenih razmerjih značilnih pretokov v marcu. Časovni potek značilnih pretokov je prikazan na reprezentativni lokaciji Save v Hrastniku, kjer je bil pretok februarja večinoma podoben srednje malemu pretoku v dolgoletnem primerjalnem obdobju.

Najmanjši mali pretoki so bili v prvem četrtletju leta okoli 35 odstotkov manjši od obdobnih pretokov za prvo četrtletje in obenem vsi večji od najmanjših v prvem četrtletju primerjalnega obdobja 1981–2010. Največji pretoki so bili v celoti podobni dolgoletnemu povprečju, vendar so bile podobno kot pri celotni vodnatosti, tudi tu velike razlike med posameznimi lokacijami.

Pripete datoteke

1. april 2020

Ponovna ohladitev spet grozi s pozebo

Za nami je prva močnejša ohladitev v času cvetenja zgodnjih koščičarjev. Ponekod so že nastale poškodbe zaradi pozebe, predvsem na marelicah in zgodnjih breskvah. V naslednjih dneh pričakujemo ponovno ohladitev. Tokrat ocenjujemo, da so v nevarnosti tudi breskve, ki so v polnem cvetenju v večjem delu Slovenije. Prve cvetove odpirajo tudi zgodnje češnje. Skoraj povsod po Sloveniji so že odcvetele marelice. Kjer so cvetovi preživeli zadnjo ohladitev, so sedaj v fazi mladih plodičev, to je razvojna faza, ko so na mraz prav tako zelo občutljive.

Tudi po sredinem jutru še ne bo konec mrzlih juter z negativno temperaturo. Četrtkovo jutro bo marsikje še bolj mrzlo, saj bo noč mirna in jasna, nad nami pa v višinah že doteka malo toplejši zrak, zato ostaja hladni zrak pri tleh ujet in v takih razmerah je običajno zjutraj najbolj mrzlo. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od -7 do -3, tudi ob morju bo lahko okoli 0 ali malo pod 0 stopinj.

V petek zjutraj bo na Goriškem okoli 0 ali malo na 0, drugod pa še vedno večinoma pod ničlo, ne bo pa tako mrzlo kot v četrtek zjutraj.

Pripete datoteke

1. april 2020

Nova dopolnilna odločba ARSO za Slovenske železnice

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala novo dopolnilno odločbo zaradi optimizacije spremljanja morebitnega onesnaženja in preprečevanja neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode v zvezi železniško nesrečo 25. 6. 2019, na lokaciji izvoza vlaka iz tira 2 na postaji Hrastovlje proti postaji Črnotiče.

Povzročitelj mora v obdobju od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 izvajati naslednje preprečevalne ukrepe:

Povzročitelj mora na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14 stalno izvajati merjenje gladin. Pogostost monitoringa se mora prilagajati gladinam podzemne vode in hidrološkemu stanju.

Povzročitelj mora od Rižanskega vodovoda Koper dnevno pridobivati rezultate analiz o vsebnosti mineralnih olj v odvzetih vzorcih v razdelilnem jašku. V primeru, da se v razdelilnem jašku zaznajo mineralna olja, ki v povprečju meritev presežejo 50 mikro g/l, mora povzročitelj izvesti identifikacijo organskih spojin in v roku 24 ur izvesti vzorčenje tudi na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira. V primeru, da je meritev pod mejo določljivosti analizne metode, se v izračunu povprečja meritev upošteva polovica meje določljivosti te metode.

Povzročitelj mora v primeru dviga gladine podzemne vode na vrtini V-3/19, nad koto 150 m n. m. v 48 urah izvesti vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, ki se nahajajo na območju napajalnega zaledja izvira. Ob tem mora povzročitelj v 48 urah tudi organoleptično spremljati stanje na vrtini P-21, Hrastoveljskem potoku, Piculiču in v vaških vodnjakih. V primeru, da navedeni hidrološki pogoji v koledarskem letu niso izpolnjeni, je treba vzorčenje na vrtinah V-3/19, R-11 in R-14, izvesti v mesecu decembru istega koledarskega leta.

Povzročitelj mora enkrat mesečno izvesti terenske meritve gladin in ostalih terenskih parametrov podzemne vode na vrtinah V-3/19, R-11, R-14 ter organoleptično preveriti stanje podzemne vode v vrtinah. Ob tem mora povzročitelj v istem časovnem intervalu organoleptično spremljati stanje podzemne vode tudi na vrtini P-21.

Dinamika izvajanja monitoringa in poročanja povzročitelja je vezana na šest-mesečna obdobja v trajanju do 31. 3. 2021.

lokacije nesreca Hrastovlje

30. marec 2020

Podaljšanje rokov glede obveznosti poročanja

Roki za oddajo poročil za leto 2019, ki bi jih morali zavezanci Agenciji RS za okolje oddati do 31. marca 2020, so podaljšani. Iztečejo se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Zakon v 100. členu določa, da se tudi roki iz Zakona o varstvu okolja in določenim predpisom, izdanimi na podlagi Zakona o varstvu okolja, podaljšajo tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.

Zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

30. marec 2020

Potek upravnih in drugih javnopravnih zadev v času epidemije

29. marca 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), (ZZUSUDJZ), ki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah omejuje tek rokov, poslovanje s strankami in osebno vročanje v upravnih postopkih.

Ukrepi ZZUSUDJZ ter akti, sprejeti na njegovi podlagi, bodo veljali do prenehanja razlogov zanje, kar bo Vlada Republike Slovenije ugotovila s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Ukrepi glede teka rokov

ZZUSUDJZ določa, da roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Organi tudi v času posebnih ukrepov poslujejo, vendar v omejenem obsegu.

Ukrepi v zvezi s poslovanjem

V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku.

V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.

V upravnih zadevah se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

Ukrepi glede vročanja

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa Vlada Republike Slovenije o prenehanju ukrepov, oziroma najkasneje 2. julija 2020.

Vročanje v prostorih organa se ne opravlja, razen v nujnih primerih, če je takšna vročitev predpisana z zakonom. Vročanje z javnim naznanilom se opravlja tako, da se sporočilo o vročanju z javnim naznanilom objavi na državnem portalu eUprava.

16. marec 2020

Vladne spletne strani z informacijami o Koranavirusu v Sloveniji

Objavljamo povezavo do vladnih spletnih strani s podatki, obvestili in navodili za ravnanje ob epidemiji Koronavirusa v Sloveniji.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO