English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > onesnaževanje zraka
Varstvo okolja

Onesnaževanje zraka

K poročanju o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak so zavezani upravljavci naprav, ki povzročajo emisije snovi v zrak. Poročanje sestavljajo Poročila o opravljenih prvih meritvah ali obratovalnem monitoringu in Ocena letne emisije snovi v zrak. Iz poročanja so izvzete naprave, pri katerih rezultati drugih preskusov, kot je ugotavljanje učinkovitosti naprav za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, merjenje sestave goriv ali vhodnih surovin ali pogojev, pri katerih poteka proces v napravi, izhaja, da mejne vrednosti emisije snovi niso presežene. Odstopanje od programa obratovalnega monitoringa lahko odobri le ministrstvo na podlagi vloge upravljavca naprave za okoljevarstveno dovoljenje ali vloge za spremembo, opustitev ali spremembo načina izvajanja meritev za posamezno snov v odpadnih plinih, če ustrezajo pogojem za njihovo izvajanje, ki so določeni z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Vrednotenje emisije snovi se uporablja za eno napravo ali več naprav skupaj, če so priključene na skupno napravo za čiščenje odpadnih plinov. Pri napravi za čiščenje odpadnih plinov se vrednoti emisija snovi v zrak na njenem izpustu.

Objavljamo letne emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov:

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO